OGÓLNE WARUNKI UMÓW

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DISH ORDER

 

 

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do zamówień online składanych w

„Tulsi Ursynów”

Firma: Tulsi Ursynów

Adres: Pasaż Stokłosy 11, Warszawa, 02-787, Poland

Numer telefonu: +48797648664

Adres e-mail: tulsirestauracja@gmail.com

(zwana dalej „Restauracją”).

Niniejsze Ogólne Warunki Umów mają zastosowanie do umowy pomiędzy Restauracją a Państwem jako klientem (zwanym dalej „Państwem” lub „Klientem”) dotyczącej zamówień online składanych w Restauracji.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków. Jeśli nie chcą Państwo być związani Ogólnymi Warunkami Umów, nie mogą Państwo skorzystać z zamówienia online. Korzystając z zamówienia online, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Umów i akceptują je.

 1. Zakres obowiązywania

Restauracja świadczy usługi i inne prace wyłącznie na podstawie poniższych warunków umów (zwanych dalej „OWH”). Niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania z udostępnionego Państwu narzędzia do zamawiania żywności (ang. Food Ordering Tool, zwanego dalej „FOT”). Dzięki FOT, klienci mogą zamawiać żywność bezpośrednio ze strony internetowej Restauracji (dalej „Zamawianie Online”).

 1. Przedmiot obsługi w zakresie zamawiania żywności
  1. Restauracja podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia poprawności, kompletności i rzetelności informacji podanych w związku z zamówieniem online.
  2. Wszystkie zobowiązania wynikające z zamówienia online powstają bezpośrednio i tylko pomiędzy Klientem a Restauracją.
 1. Przetwarzanie zamówień/umowa
  1. Składając zamówienie online na końcu procesu zamawiania, Klient oferuje danej Restauracji zawarcie umowy. Jeżeli zamówienie online zostanie potwierdzone przez restaurację drogą elektroniczną, umowa zostaje zawarta.
  2. Jeśli zamówienie online obejmuje usługi dostawy, Restauracja może obciążyć Klienta kosztami dostawy za dostarczenie zamówienia online. Ewentualne koszty dostawy zostaną podane do wiadomości Klienta podczas procesu składania zamówienia, przed złożeniem zamówienia online.
  3. Klient musi upewnić się, że wszystkie podane przez niego dane, istotne dla realizacji zamówienia online, w szczególności dane kontaktowe i szczegóły zamówienia online (data, godzina, artykuły i usługi jako takie, ilość) są prawidłowe i kompletne. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Restauracji o wszelkich nieścisłościach tych danych, w tym dotyczących wszelkich przekazanych danych dotyczących płatności.
  4. Klient musi być dostępny dla Restauracji przez telefon lub e-mail, aby otrzymać informacje o statusie lub dodatkowe zapytania dotyczące zamówienia online i dostawy.
  5. Jeśli zamówienie online obejmuje usługi dostawy, Klient musi znajdować się pod adresem dostawy podanym przez niego w celu otrzymania dostawy. Jeżeli zamówienie online obejmuje odbiór, Klient musi być obecny pod wyżej wymienionym adresem Restauracji we wskazanym czasie lub, jeżeli w zamówieniu online uzgodniono z Restauracją inną lokalizację, w tejże lokalizacji.
  6. Jeśli zamówienie online zawiera towary, dla których wymagany jest określony wiek, Klient może być zobowiązany do wykazania swojego wieku. Jeżeli Klient nie jest w stanie odpowiednio się wylegitymować lub nie osiągnął minimalnego wymaganego wieku, Restauracja może odmówić wydania lub dostarczenia danego towaru. Restauracja może obciążyć Klienta uzasadnionymi kosztami rezygnacji – maksymalnie do wysokości ceny zakupu (łącznie z kosztami dostawy, jeśli została uzgodniona; bez podatku VAT).
 1. Alergeny i dodatki

Restauracja może używać składników i dodatków do dań i napojów, które mogą powodować alergie, reakcje alergiczne i nietolerancje. Jeśli Klient wie o jakichkolwiek alergiach/nietolerancjach, powinien skontaktować się z Restauracją bezpośrednio telefonicznie i poprosić o dalsze informacje lub listę alergenów i dodatków.

 1. Anulowanie zamówienia przez Restaurację
  1. Złożone zamówienie online nie może być zmienione, anulowane lub reklamowane za pośrednictwem FOT. Jeśli Klient chce zmienić, anulować lub reklamować swoje zamówienie online, musi skontaktować się bezpośrednio z Restauracją.
  2. Restauracja jest uprawniona do anulowania zamówienia online w uzasadnionych przypadkach. Takie uzasadnione przypadki mają miejsce, gdy: (i) oferta nie jest już dostępna, (ii) numer telefonu lub inne dane kontaktowe podane przez Klienta są nieprawidłowe lub nie działają, (iii) istnieją uzasadnione wątpliwości co do dokładności lub autentyczności zamówienia online lub danych kontaktowych, lub (iv) istnieje siła wyższa.
  3. W przypadku anulowania płatności zgodnie z punktem 5.1 lub 5.2, dokonane płatności zostaną zwrócone na konto/ metodą płatności, którą pierwotnie zostały dokonane; w przypadku częściowego anulowania płatności, zostaną one zwrócone proporcjonalnie. Dotyczy to w równym stopniu uzgodnionych zmian i uzasadnionych reklamacji.
  4. Jeśli w sposób zawiniony naruszą Państwo swoje zobowiązania wynikające z niniejszych OWU, Restauracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pastwa przyszłych zamówień online.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klient nie może odwołać zamówienia online złożonego w Restauracji, jeśli zamówienie dotyczy umowy na dostawę produktów, m.in.:

(i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (art. 38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta),

(ii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (art. 38 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta),

(iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta),

(iv) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (art. 38 ust. 6 ustawy o prawach konsumenta).

2. W odniesieniu do tej części zamówienia online, która nie jest objęta warunkami określonymi w 1 oraz warunkami wynikającymi z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli jest on konsumentem.

3. „Konsument” to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie mogą być w przeważającej mierze przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięli lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o: (Tulsi Ursynów Pasaż Stokłosy 11, Warszawa, 02-787, Poland, numer telefonu: +48797648664, adres e-mail: tulsirestauracja@gmail.com) w formie wyraźnego oświadczenia (np. wysłanego pocztą listu, faksu lub e-maila) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego przykładowego formularza odwoławczego, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu skorzystamy z tych samych środków płatności, których użyli Państwo do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliśmy z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

 

Są Państwo zobowiązani zwrócić lub przekazać nam towar bezzwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastodniowego okresu.

 

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

Za ewentualną utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonowania.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(Jeśli chcą Państwo anulować umowę, prosimy wypełnić ten formularz i odesłać go z powrotem)

 • Do Tulsi Ursynów Pasaż Stokłosy 11, Warszawa, 02-787, Poland, adres e-mail: tulsirestauracja@gmail.com:
 • Niniejszym odwołuję/odwołujemy (*) zawartą przeze mnie/przez nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
 • Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
 • Nazwa konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku odstąpienia od umowy na papierze)
 • Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 1. Płatność
  1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Restauracją zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów ustanawia zobowiązanie Klienta do zapłaty podanej ceny zakupu (wraz z podanymi kosztami dostawy) za zamówienie online. Klient może wypełnić swoje zobowiązanie, korzystając z dostępnej metody płatności online, lub dokonując płatności za pośrednictwem innego dostawcy usług płatniczych akceptowanego przez Restaurację, lub dokonując płatności na rzecz Restauracji w miejscu uzgodnionej dostawy lub w uzgodnionym miejscu odbioru.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umów, (częściowy) zwrot płatności online zostanie dokonany, jeśli zamówienie online nie będzie mogło zostać dostarczone lub nie będzie mogło zostać dostarczone w całości. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, którą Klient wykorzystał do dokonania pierwotnej płatności, chyba że z Klientem został uzgodniony zwrot gotówki.
 1. Rękojmia oraz odpowiedzialność
  1. Restauracja ponosi bez ograniczeń odpowiedzialność za umyślność i rażące niedbalstwo, jak również za utratę życia, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu.
  2. W przypadku zwykłego niedbalstwa prowadzącego do naruszenia istotnych zobowiązań umownych (są to zobowiązania, których wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których wypełnieniu Klient może zwykle polegać), odpowiedzialność Restauracji jest ograniczona do szkody, której wystąpienie Restauracja mogłaby normalnie przewidzieć w okolicznościach występujących w chwili zawarcia umowy. Jakakolwiek inna odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo jest wykluczona.
  3. Odpowiedzialność wynikająca z kodeksu cywilnego oraz w przypadku przejęcia gwarancji przez Restaurację pozostaje nienaruszona.
  4. Roszczenia odszkodowawcze Klienta przedawniają się w ciągu trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Nie ma to zastosowania do roszczeń wynikających z powodów określonych w punkcie 1. W tych przypadkach roszczenia Klienta przedawniają się w ustawowym terminie przedawnienia przewidzianym ustawą Kodeks cywilny.
 1. Ochrona danych
  1. Restauracja gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe Klienta zgodnie z niniejszą umową w celu świadczenia usług.
  2. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 1. Rozstrzyganie sporów
  1. Reklamacje Klienta dotyczące oferty restauracji, zamówienia online, realizacji umowy i reklamacje dotyczące FOT muszą być składane wobec Restauracji. Wyłączna odpowiedzialność za ofertę Restauracji i realizację umowy spoczywa na Restauracji. Restauracja potwierdzi otrzymanie reklamacji i rozpatrzy ją jak najszybciej, zgodnie z przepisami z ustawy o prawach konsumenta.
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Restauracja musi informować konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów bez konieczności interwencji sądowej. Platforma została ustanowiona przez Komisję Europejską. Internetową platformę rozwiązywania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr. Restauracja nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu alternatywnego rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów zgodnie z . Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 1. Pozostałe
  1. Restauracja zastrzega sobie prawo do dostosowania niniejszych OWU do przyszłych zamówień online. Klient może zaakceptować zmienioną wersję OWU w przypadku przyszłego zamówienia online. Jeśli Klient nie akceptuje obowiązujących w danym momencie warunków, zamówienia online za pośrednictwem FOT nie są możliwe.
  2. Niniejsze Ogólne Warunki Umów oraz wszelkie roszczenia i prawa wynikające z Ogólnych Warunków Umów lub w związku z nimi powstałe podlegają wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
  3. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Restauracji.
  4. Jeśli składają Państwo zamówienie online jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub odrębny fundusz prawa publicznego, właściwe miejscowo są sądy właściwe dla siedziby Restauracji.
  5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub stanie się nieważne, nieobowiązujące, niewykonalne lub nieegzekwowalne w całości lub w części („Postanowienie Wadliwe”), nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych OWU.

Stan: Grudzień 2020/AG
Dish Order_B2C_T&C_V3_Dec 2020_pl